Üzletszabályzat

Pianetti Business Kft.
Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 36.
Telefon: 36 1 284 47 79 | Mobil: 36 30 655 5898
E-mail: info@pianetticsempe.hu | Weboldal: pianetticsempe.hu

Adószám: 24699336-2-43
Cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság Cégbírósága: 01-09-177925

Az pianetticsempe.hu internetes portálon szereplő eszközök webáruházon keresztüli online értékesítésben és/vagy személyesen áruházainkban is megvásárolhatók.

A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az Pianetti Business Kft. (továbbiakban: Eladó) internetes webáruházában, a pianetticsempe.hu portálon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő az pianetticsempe.hu portálon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli vásárlási feltételeket. A Pianetti Business Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

 

1. A szerződés létrejötte

A pianetticsempe.hu portálon működő webáruház gyakorlati kezelésével kapcsolatos használati útmutató a ' Segítség ' menüben érhető el.

A Pianetti Business Kft. a megrendelésre vonatkozó összes adatot titkosított adatbázisban, harmadik fél számára nem elérhető módon tárolja. A rendszer működése érdekében a felhasználó számítógépén „cookie”-k kerülnek letárolásra.

A webáruházban történt megrendelés leadását követően az pianetticsempe.hu portál üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely azonban nem minősül a vásárlás visszaigazolásának, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és az Eladó felé történt továbbítását nyugtázza.

A Vevő tudomásul veszi, hogy azpianetticsempe.hu portálon végrehajtott megrendelést követően a Pianetti Kft. munkatársa által telefonon vagy e-mailen történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és a Pianetti Kft. között szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

 

2. Szállítási feltételek

Az pianetticsempe.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje általában 2-8 munkanap, de legfeljebb 14 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt és raktárkészletén lévő terméket kiszállítja, vagy postára adja.

A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő a cégünk általi beszerzés idejének függvénye, amelyet a Pianetti Kft. munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet Vevővel.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a pianetticsempe.hu portálon megrendelt terméket átvette.

A Pianetti Business Kft. a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.

A Pianetti Business Kft.  fenntartja  magának  a jogot,  hogy  a  megrendelést követően  utólagosan  változtasson  a  fuvardíjon  a  Megrendelővel  egyeztetve.

 

3. Árak, fizetési mód és fizetés

A pianetticsempe.hu webáruházában a termékek bruttó vételára van feltüntetve.

A Pianetti Kft Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. A feltüntetett képek helyenként csak illusztrációk! A képek nem adják 100%-ban vissza a valós színeket!

A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.
A termékek vételára ára nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Pianetti Kft. jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket kiszámlázni Vevő részére.

Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolás alapján a banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg.

Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be a Pianetti Kft. bankszámlájára, úgy jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg a Pianetti Kft-nek vagy megbízottjának.

 

4. A jótállás (garancia), szavatosság

Pianetti Kft. a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazza termékeit!

Az Pianetti Kft. fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 12 hónap jótállás kötelező. A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.

 

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, a Pianetti Kft. semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

A Pianetti Kft

  • nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.
  • nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.
  • nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért.
  • nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

 

A termék visszaszolgáltatása

A Vevő a Pianetti Kft-vel kötött szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát az egyedileg legyártott termékekre.

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül a Pianetti Kft-hez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli.

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget a Pianetti Kft. az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, a Pianetti Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Pianetti Kft. követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a terméket a Pianetti Kft. üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, a Pianetti Kft. a terméket kicseréli.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Pianetti Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

Pianetti Business Kft | 1238 Budapest, Grassalkovich út 36. | info@pianetticsempe.hu

A Pianetti Kft. az írásbeli panaszt a beérkezését követően nyolc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Pianetti Kft. elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Pianetti Kft. köteles öt évig megőrizni.

A Pianetti Kft. az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-17:00 között fogadja.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Pianetti Kft. és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Pianetti Kft-vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

• Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A Pianetti Kft. egyéni magatartáskódexet nem alkalmaz.